Graderpractice for programmers

254251 Data Structure

Awaiting submission
หา BMI จากความสูง และ น้ำหนัก จากสูตร BMI = น้ำหนัก (kg.)/ ความสูง * ความสูง (m) ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้คำสั่ง format(value , '.2f')
Awaiting submission
เขียนโปรแกรมรับข้อมูลจำนวน n คน ประกอบด้วย ชื่อ น้ำหนัก(kg.) ส่วนสูง(m) ของแต่ละคน แล้วนำมาประมวลผลว่า ใครมี BMI มากที่สุด และน้อยที่สุด คำแนะนำ ข้อมูลเข้าทั้งหมดอยู่ในรูป string ดังนั้นสามารถใช้ คำสั่ง str.split("x") ได้เพื่อที่จะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่งด้วย คำสั่ง format(value, '.2f')
Awaiting submission
มีนักเรียนเข้าแถวเรียงกันหน้ากระดานเรียง 1 จำนวน n คน แต่ถ้าต้องการให้นักเรียนตัดแถวเป็น m แถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง และต้องให้ทุกแถวมีจำนวนนักเรียนเท่ากัน จงแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดหลังจากมีการจัดแถวใหม่แล้ว โดยข้อมูลเข้า มี รายชื่อนักเรียนทั้งหมด จำนวนแถว m ที่ต้องการ ชื่อ1,ชื่อ2,...,ชื่อn;m
Awaiting submission
จงสร้าง associative array หรือ ใน python เรียกว่า dictionaries. โดยมีข้อมูลเข้าเป็น ชุดข้อมูลชื่อ และ ชุดข้อมูลความสูง (เวลาใช้ให้เป็น เลขจำนวนเต็ม) และแสดงชื่อ และความสูงของคนที่ 3 และ 5 ออกมาด้วย เช่น