Graderpractice for programmers

Back to CSIT Coding Contest #2 (CSIT Newbie Coder)

D. Top Two

Problem

ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนโปรแกรมรับค่าจากผู้ใช้ผ่านทางคีย์บอร์ดมาเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะกรอก -1 มา จากนั้นโปรแกรมจะบอกค่าที่มากที่สุดมา 2 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปน้อย

Examples

Input

4
6
1
3
0
8
5
7
-1

Output

8
7

Input

20
1
45
32
18
27
50
44
-1

Output

50
45

Submit your solution