Graderpractice for programmers

254271 Fundamentals Programming - Midterm

Awaiting submission
เนื่องจากภาควิชาฯ มีนโยบายจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มหรรษา เพื่อหาเงินสมทบกองทุนเด็กผู้ยากไร้ นอกจากนี้ อาจารย์ที่ภาควิชาฯ ได้ทราบข่าวความเก่งกาจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี จึงให้นิสิตช่วยเขียนโปรแกรมคำนวณราคาเครื่องดื่มด้วยภาษาจาวา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องดื่มประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่

Black Coffee75 bahtBlue Soda55 baht
Orange Juice60 bahtHokkaido Milk55 baht

ซึ่งภาควิชาฯ มีนโยบายว่า ถ้านิสิตหรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี จะได้รับส่วนลด 10 บาท จากนั้นให้โปรแกรมแสดงชื่อเครื่องดืมที่ผู้ใช้เลือกและแสดงราคาที่ต้องชำระ โดยให้โปรแกรมรับค่าอายุและรายการเครื่องดื่มผ่านทางคีย์บอร์ด

Awaiting submission
ให้นิสิตเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลขทางจอภาพดังตัวอย่างที่ 1-3 โดยกำหนดให้รับค่าตัวเลขผ่านทางคีย์บอร์ด และแสดง [เลขลำดับ] ทางจอภาพ กำหนดให้แสดงผลลัพธ์เรียงลำดับจากมากไปน้อย นอกจากนี้ ให้แสดง Break ก่อนแสดง [เลขลำดับ] ในทุกๆ เลขที่หาร 5 ลงตัว