Graderpractice for programmers

CSIT Coding Contest #2 (NU Super Coder)

Awaiting submission
จำนวนเฉพาะ (อังกฤษ: prime number) คือ จำนวนเต็มบวกที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่ 2 ตัว คือ 1 กับตัวมันเอง ตัวอย่าง 7 เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้โดย 1 * 7(ตัวเอง) เท่านั้น 8 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ เพราะ 8 ไม่ได้เกิดจาก 1 * 8 เท่านั้น 2 * 4 ก็สามารถทำให้เกิด 8 ได้เช่นเดียวกัน เป็นต้น

ให้นิสิตเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบค่าจำนวนเฉพาะ โดยรับ Input เป็น integer - แสดงผลลัพธ์ ‘Y’ ถ้าตัวเลขนั้นเป็นจำนวนเฉพาะ ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลลัพธ์ ‘N’

Awaiting submission
You're observing a game of Pong. When the left player hits the ball, they announce "Ping". When the right player hits the ball, they announce Pong. After each point, the winning player serves.

If you hear “Ping, Pong, Pong, ...” then Pong won the 1st point and served again. Explanation: Ping served, Pong returned, Ping missed (no sound), Pong served again.

Write a program that reads an audio trace of a game -- each line contains either Ping or Pong.. At the end of the game, print the score.

Awaiting submission

อาจารย์ที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชื่นชอบบทกลอน โดยเฉพาะบทกลอนประเภท tautogram - ซึ่งเป็นประโยคที่ทุกคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน เช่น

Thanathorn types terrific TensorFlow

(เป็นประโยค tautogram ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T)

อาจารย์ต้องการความช่วยเหลือ ในการตรวจสอบบทกลอนทุกบรรทัดว่าถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของ tautogram หรือไม่

Input

กำหนดให้มีข้อมูล input ไม่จำกัดบรรทัด โดยแต่ละบรรทัดจะเป็นประโยค ซึ่งประกอบด้วย คำสูงสุดไม่เกิน 10 คำ แต่ละคำจะถูกขั้นด้วยช่องว่าง คำ ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ​ ที่สามารถเป็นได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก สูงสุดไม่เกิน 20 ตัวอักษร คำต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวอักษร และ ประโยคต้องมีคำอย่างน้อย 1 คำ โดยให้สิ้นสุด input ด้วยบรรทัดที่ประกอบไปด้วยเครื่องหมาย * เพียงตัวเดียว

Output

แต่ละ test case ให้ output เป็นบรรทัดเดียว - แสดงผลลัพธ์ ‘Y’ ถ้าประโยคนั้นเป็น tautogram ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลลัพธ์ ‘N’

Awaiting submission

นิสิตได้รับแจ้งให้เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

  • จำนวนตัวอักษรทั้งหมด (total)
  • จำนวนตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (uppercase)
  • จำนวนตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก (lowercase)
  • จำนวนตัวอักษรที่เป็นตัวเลข (numeric)

Input

บรรทัดแรก ของ Input ให้ป้อน รายการข้อกำหนดของรหัสผ่านที่ต้องการ โดยคั่นแต่ละตัวด้วยเครื่องหมาย comma (จำนวนตัวอักษรทั้งหมด, จำนวนตัวพิมพ์ใหญ่, จำนวนตัวพิมพ์เล็ก, จำนวนตัวเลข) บรรทัดที่ 2 ให้ป้อน รหัสผ่านที่ต้องการตรวจสอบ

Output

หากรหัสผ่านตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด ให้แสดงผลลัพธ์ ‘correct' หากรหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้แสดงผลลัพธ์รายการข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องออกมา (หนึ่งบรรทัดต่อรายการ: total, uppercase, lowercase, numeric)

Awaiting submission

ลำดับของตัวเลข n ตัวจะเรียกว่า jolly jumper เมื่อค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง 2 ตัวเลขที่ติดกันทุกคู่ครอบคลุมค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดตั้งแต่ 1 ถึง n-1 เช่น 1 4 2 3 เป็น jolly jumper เนื่องจากมีผลต่างระหว่างคู่ที่ติดกันเป็น 3 2 1 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าลำดับของตัวเลขเป็น jolly jumper หรือไม่

กำหนดให้มีข้อมูลไม่จำกัดบรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบด้วย integer n ตามด้วยลำดับของตัวเลข n ตัว ที่เป็น integer คั่นแต่ละตัวด้วย space ให้ตรวจสอบว่าเป็น jolly jumper หรือไม่ หากเป็นให้แสดงผลลัพธ์เป็น Jolly แต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลลัพธ์ Not jolly

Awaiting submission
Farmers in Phitsanulok share square areas of land that they use to grow bananas. They plant the banana trees in diagonal rows to improve banana yields. Suppose the size of the field is 5 × 5 units, then it is shared into 9 plots for farmers A-I.
ABCDE
BCDEF
CDEFG
DEFGH
EFGHI

At the end of each week, they count how many kilograms of bananas were harvested.

56535
710983
4121492
6911104
79436
In the example (left), A has 5kg, B has 13kg (6 + 7), C has 19kg (5 + 10 + 4), …, H has 7kg (4 + 3) and I has 6kg.

Awaiting submission

กำหนดให้รับข้อมูลบรรทัดแรกมาเป็น int 2 ตัวแทนด้วย m และ n โดยที่ m คือจำนวนแถวและ n คือจำนวนคอลัมน์ของตาราง character ที่เป็นข้อมูล m บรรทัดถัดมาแทนตารางนี้ด้วย T บรรทัดที่ m + 2 รับเป็น int 1 ตัวแทนด้วย k ซึ่งบอกถึงจำนวน string ที่จะรับต่อไป k บรรทัด แทนด้วย s1 − sk

ให้ทำการค้นหา s1 — sk ใน T แบบไม่สนใจตัวเล็กตัวใหญ่ โดยการค้นหาสามารถทำได้ 8 ทิศทางคือ แนวนอน แนวนอนแบบกลับ แนวตั้ง แนวตั้งแบบกลับ แนวทแยงลงซ้าย แนวทแยงลงขวา แนวทแยงขึ้นซ้าย แนวทแยงขึ้นขวา แล้วแสดงผลเป็นตำแหน่งเริ่มต้นที่พบ
Awaiting submission
“ทำไมคุณเขียนโค้ดเหมือนคนเมา” said the (unnamed) ajahn to the student.

To stop this ajahn from going crazy, you must write a program that reformats a Java program following these rules:

  • When encountering an open parenthesis “{“, print a new line and increase the indentation by 2 spaces.
  • When encountering a close parenthesis “}”, print a new line and decrease the indentation by 2 spaces.
  • When encountering a semicolon “;”, print a new line.
  • Remove all other new lines.
Awaiting submission

ถึงฤดูกาลที่จะมีการจัดพาเหรดรถบรรทุก โดยรถทุกคันจะถูกกำหนดหมายเลขไว้แล้ว ผู้จัดต้องการให้รถวิ่งตามลำดับ แต่ด้วยการที่ไม่ได้นัดหมายกันว่ารถคันไหนควรจะมาก่อน ทำให้ ลำดับของรถที่จอดรออยู่ไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้จัดตั้งใจ ซ้ำร้ายถนนนั้นก็ช่างแคบเดินรถได้ทางเดียว และมีเพียงหนึ่งทางย่อยแคบๆ ไว้ให้ถอยเลี้ยวรถไปพักเพื่อเปิดโอกาสให้รถคันข้างหลังไปก่อน อย่างไรก็ดีใช่ว่าการเลี่ยงรถจะทำให้รถสามารถเรียงลำดับกันได้เสมอ จึงเป็นปัญหาให้ขบคิดว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเรียงลำดับของรถได้หรือไม่

กำหนดให้มี input 4 บรรทัด โดยที่

  • บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วย int 1 ตัวเพื่อบอกจำนวนรถสมมติว่าคือ n
  • บรรทัดที่ 2 – 4 ประกอบด้วยชุดของ int ตั้งแต่ 1 - n คั่นด้วย space

ซึ่งบอกการเรียงกันของรถที่แต่ละคันมีหลายเลขกำกับคือลำดับที่ผู้จัดต้องการให้เป็น ให้เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าการเรียงกันของรถในบรรทัดที่ 2 – 4 สามารถจัดให้เรียงกันได้หรือไม่ด้วย yes หรือ no โดยแสดง output 3 บรรทัด output บรรทัดที่ 1 - 3 สอดคล้องกับ input บรรทัดที่ 2 – 4 ตามลำดับ