Graderpractice for programmers

254271 Fun (2562 Sec 2) - Pre Midterm

Awaiting submission
เนื่องจากภาควิชาฯ มีนโยบายจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มหรรษา เพื่อหาเงินสมทบกองทุนเด็กผู้ยากไร้ นอกจากนี้ อาจารย์ที่ภาควิชาฯ ได้ทราบข่าวความเก่งกาจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี จึงให้นิสิตช่วยเขียนโปรแกรมคำนวณราคาเครื่องดื่มด้วยภาษาจาวา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องดื่มประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่

Black Coffee75 bahtBlue Soda55 baht
Orange Juice60 bahtHokkaido Milk55 baht

ซึ่งภาควิชาฯ มีนโยบายว่า ถ้านิสิตหรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี จะได้รับส่วนลด 10 บาท จากนั้นให้โปรแกรมแสดงชื่อเครื่องดืมที่ผู้ใช้เลือกและแสดงราคาที่ต้องชำระ โดยให้โปรแกรมรับค่าอายุและรายการเครื่องดื่มผ่านทางคีย์บอร์ด

Awaiting submission
ให้นิสิตเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลขทางจอภาพดังตัวอย่างที่ 1-3 โดยกำหนดให้รับค่าตัวเลขผ่านทางคีย์บอร์ด และแสดง [เลขลำดับ] ทางจอภาพ กำหนดให้แสดงผลลัพธ์เรียงลำดับจากมากไปน้อย นอกจากนี้ ให้แสดง Break ก่อนแสดง [เลขลำดับ] ในทุกๆ เลขที่หาร 5 ลงตัว
Awaiting submission
ให้นิสิตเขียนโปรแกรมคำนวณอายุ ณ ปัจจุบัน โดยรับปี พ.ศ. เกิด และ ปี พ.ศ. ปัจจุบันจากผู้ใช้งานและแสดงผลอายุ
(ใช้ความรู้เรื่องตัวดำเนินการ ตัวแปร การรับค่า และการแสดงผล เท่านั้น)
Awaiting submission
ให้นิสิตเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเขียนจากผู้ใช้ (1-5 เท่านั้น) จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลเป็นเลขฐาน 2 ดังนี้
1 จะได้ 1
2 จะได้ 10
3 จะได้ 11
4 จะได้ 100
5 จะได้ 101
Awaiting submission
ให้นิสิตเขียนโปรแกรมรับตัวเลขความสูงของนิสิต 3 ค่า จากนั้นโปรแกรมจะแสดงค่าความสูงที่มีค่ามากที่สุดออกทางจอภาพ
Awaiting submission
ให้นิสิตเขียนโปรแกรมแปลงจำนวนธนบัตรและเหรียญเป็นจำนวนตัวเลข โดยให้นิสิตรับค่ามา 8 ค่า ได้แก่
1,000 บาท
500 บาท
100 บาท
50 บาท
20 บาท
10 บาท
5 บาท
1 บาท
ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนธนบัตรและเหรียญที่รับเข้ามา จากนั้นแสดงผลเป็นยอดเงิน
(ใช้ความรู้เรื่องตัวดำเนินการ ตัวแปร การรับค่า และการแสดงผล เท่านั้น)